Etapa ocupació publica

Escala tècnica (grup A, subgrup A1). Referència A03/19.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/05/pdf/2019_3356.pdf


 • Data de publicació

  05/04/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-6523


 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia del DNI. Les persones que no tinguen nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar-hi han de presentar una fotocòpia del document que n'acredite la nacionalitat i, si escau, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb el qual tinguen aquest vincle. Així mateix, han de presentar una declaració que deixe constància que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que l'aspirant viu a costa seua o està a càrrec seu.
  b) Comprovant bancari d'haver abonat els drets d'examen, establits en 30 €, per a la qual cosa ha de fer constar en aquest el nom, els cognoms i la referència de la convocatòria (A03/19). Aquesta quantitat s'ha d'ingressar en el compte 0081-3191-41-0001027704 (IBAN: ES97) del Banc Sabadell. • Lloc de presentació

  Registre General de la Universitat o en les oficines auxiliars, situades en les secretaries de centre i a la seu d'Alacant.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, en:


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  30,00€  En el comprovant s'ha de fer constar el nom, els cognoms i la referència de la convocatòria (A03/19). Aquesta quantitat s'ha d'ingressar en el compte 0081-3191-41-0001027704 (IBAN: ES97) del Banc Sabadell.


 • Exempció / Reducció taxes


  Estan exempts del pagament de la taxa establida en el paràgraf anterior:
  a) Els aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Per a obtindre l'exempció, s'ha d'adjuntar la certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, o dels òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite una discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial. Per al gaudi de l'exempció, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite aquesta condició.
  c) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de la Generalitat, de 23 de novembre, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta l'acredite l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
  e) Així mateix, estaran exemptes del pagament de la taxa establida en la base 3.2.1 b, les persones inscrites com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria. Per a obtindre l'exempció, és un requisit que no hagen rebutjat, en aquest termini, cap oferta d'ocupació adequada, ni que s'hagen negat a participar, excepte per causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.
  Bonificació del 50 % de la taxa, els membres de famílies nombroses de categoria general o de famílies monoparentals de categoria general. Per a obtindre la bonificació, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite aquesta condició.