Etapa ocupació publica

Escala tècnica (grup A, subgrup A1). Referència A03/19.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/03/pdfs/BOE-A-2019-6591.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el Boletín Oficial del Estado número 106, de data 03/05/2019.


 • Data de publicació

  03/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-106


 • Informació complementària

  Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i/o en la direcció de la pàgina web del Servei de Selecció i Formació següent: https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/oposiciones/actual/oposicions.html.