Etapa ocupació publica

Auxiliar d'ajuda a domicili

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d90000000500000052000002dd434f0622000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  29/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-62


 • Documentació / Informació

  a) Justificant de l'ingrés de la taxa corresponent segons el que disposa l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen, que s'han de satisfer dins del termini previst per a la presentació d'instàncies mitjançant un ingrés o transferència bancària en el compte obert en les entitats següents:
  M. I. Ajuntament de Cullera. Drets d'examen.
  IBAN ES68-0049-0093-1120-10460585
  IBAN ES11-0081-0315-6100-01192830
  BANCO SANTANDER
  BANC DE SABADELL

  El pagament de la taxa s'ha de justificar mitjançant un original o una fotocòpia compulsada del document que acredite haver ingressat els drets d'examen.
  La falta de pagament dels drets d'examen o el pagament fora del termini de presentació d'instàncies determinarà l'exclusió de la persona aspirant. • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrades de Documents de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, a:


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  47,55€  IBAN ES68-0049-0093-1120-10460585 BANCO SANTANDER
  IBAN ES11-0081-0315-6100- 01192830 BANC DE SABADELL


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS / DESCOMPTES  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions.

  U. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.


  PER A ALTRES CONVOCATÒRIES

  Cada convocatòria especifica en les bases les possibles exempcions o descomptes.