Etapa ocupació publica

366-B. Cos A2-16-02 gestió acció social, escala educació social (LLIURE)

 • Fase: Borsa en funcionament

 • Etapa: Llista provisional. Termini d'al·legacions

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/366-Cos-A2-16-02-AccSocial-Prov-LLIURE.pdf


 • Termini

  Tancat.

  Termini d'al·legacions: deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'edicte: 15/07/2019


 • Data de publicació

  15/07/2019


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  TRÀMIT PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS:
  1) Per certificat digital, cal entrar en l'URL següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18930

  Hi podreu annexar la documentació acreditativa que vulgueu.

  2) Per registre, en un centre PROP
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18930

  El formulari està a la vostra disposició en impresos associats de l'URL anterior. • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, a:


 • Més documentació

  EDICTE

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  TRÀMIT DE PRESENTACIÓ D' AL·LEGACIONS:

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/