Etapa ocupació publica

Socorrista

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000005b0000007c434f122e000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de data 30/04/2019.


 • Data de publicació

  30/04/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-82


 • Documentació / Informació

  Els aspirants que vulguen prendre part en la convocatòria han d'omplir la sol·licitud que figura com a model en l'annex I.
  Juntament amb la instància, s'ha de presentar la documentació següent:
  1. Fotocòpia compulsada del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat (NIE o, si escau, passaport).
  2. Documentació justificativa dels mèrits que s'hagen de valorar en la fase de concurs. Aquests hauran de ser originals o còpia compulsada dels originals.
  3. Documents acreditatius de la titulació exigida en la convocatòria (original o còpia compulsada).
  La compulsa dels documents originals requerits es podrà fer en les oficines municipals, abans de l'exhibició i comprovació. • Lloc de presentació

  En el Registre Municipal situat al c/ Nadal i Llorens, 2. També es podran presentar en qualsevol de les altres formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En cas que s'opte per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents al propi de l'Ajuntament d'Estivella o les oficines de Correus, s'haurà d'enviar, dins del termini de presentació de sol·licituds i via correu electrònic (estivella_alc@gva.es) una còpia de la sol·licitud degudament registrada o segellada. Sense la concurrència dels dos requisits, la sol·licitud no serà admesa si es rep amb posterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.