Etapa ocupació publica

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE SERVEIS SOCIALS

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/04/30_82/2019_004374.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de 2/05/2019.


 • Data de publicació

  02/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-82


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de les taxes per a la seua expedició.
  - Justificant d'haver abonat les taxes per drets d'examen o de l'exempció de l'obligació (núm. de compte: ES65 2038 6337 2164 0000 0288).
  d) La relació concreta i numerada de mèrits valorables (annex III).
  - Formulari d'autobaremació. (annex IV).
  - Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. Aquesta documentació ha d'estar numerada i coincidir amb el que s'ha registrat en els annexos III i IV.
  Les persones aspirants han d'aportar, en el moment de la presentació d'instàncies i durant el termini atorgat, tots els documents que acrediten els mèrits que seran objecte de valoració en el present procés selectiu, i no s'admetran altres mèrits aportats després de la finalització del termini de presentació d'instàncies encara que siguen d'una data anterior. • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la forma prevista en l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest últim cas, s'ha de remetre, dins del termini de presentació, un fax al número 965310856 en què s'indique aquesta circumstància i s'identifique l'aspirant i la convocatòria a la qual opta.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  12,00€  (Núm. de compte: ES65 2038 6337 2164 0000 0288).


 • Exempció / Reducció taxes


  Les persones interessades que acrediten que són demandants d'ocupació i que no perceben cap prestació amb la presentació de la documentació acreditativa sobre aquestes circumstàncies, expedida per les administracions, entitats o organismes pertinents, quedaran exemptes d'abonar la taxa corresponent.