Etapa ocupació publica

Personal tècnic de suport a la investigació d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d'investigació 224, Institut Interuniversitari de Geografia, Estació de Climatologia- Informàtica.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/03/pdf/2019_4321.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació en el DOGV de 3/05/2019.


 • Data de publicació

  03/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8540


 • Documentació / Informació

  a) Una fotocòpia del DNI/NIE.
  b) Currículum, amb els mèrits justificats documentalment.
  En l'apartat «Codi» de la sol·licitud, ha de figurar el nombre 18021. • Lloc de presentació

  Registre General de la Universitat Jaume I o per qualsevol dels procediments establits en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.