Etapa ocupació publica

Convocatòria d'un/a candidat/a elegible, per a realitzar la seua tesi doctoral amb càrrec a la concessió de la beca Santiago Grisolía de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de l'anualitat 2019, per a la col·laboració en el projecte d'investigació: "Estudi del microbioma associat a la infecció primària per Pneumocystis". L'investigador principal és el Dr. Andrés Moya Simarro. (Convocatòria 2019/44)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://fisabio.san.gva.es/documents/10157/ec1a1440-c610-4e1c-9c24-22e3513529f6


 • Termini

  Tancat.

  El termini de presentació de sol·licituds començarà el 02/05/2019 i finalitzarà l'11/05/2019.


 • Data de publicació

  02/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Els candidats i candidates han d'enviar a l'adreça de correu electrònic rrhh_fisabio@gva.es la documentació següent:
  1. Sol·licitud d'oferta de treball (degudament omplida, disponible en la pàgina web: http://fisabio.san.gva.es/ca/inicio)
  2. Currículum.
  3. Carta de presentació.

  Tant la sol·licitud com la carta de presentació i el CV han d'estar SIGNATS (amb rúbrica o signatura digital). Si, en la data de tancament de la convocatòria, els candidats i candidates no han presentat signats els documents requerits, quedaran exclosos/oses del procés de selecció.

  Una vegada conclòs aquest procés de selecció i publicada la resolució, el candidat/a seleccionat/ada ha de presentar tots els documents que acrediten la possessió dels requisits generals i necessaris i dels mèrits valorables que siguen requerits per la Fundació.
  Pel que fa als requisits (generals i necessaris) i mèrits valorables no susceptibles d'acreditació, segons el parer del tribunal, aquest prendrà en consideració la declaració responsable realitzada per la persona candidata en la sol·licitud d'oferta de treball.

  No s'admetran sol·licituds que no s'envien a l'adreça de correu abans esmentada o es presenten per registre d'entrada a FISABIO: Av. Catalunya, 21, 46020 , València. És imprescindible indicar la referència de la convocatòria a la qual es vol optar.

  La documentació acreditativa dels requisits i els aspectes valorables indicats en el CV han de posar-se a disposició de la comissió d'avaluació NOMÉS en cas que es requerisca. • Lloc de presentació

  La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic: rrhh_fisabio@gva.es


 • Informació complementària

  CONDICIONS DEL CONTRACTE DE TREBALL:
  - Règim jurídic: Contractació predoctoral en formació.
  - Durada: Un any, prorrogable per dues anualitats més.
  - Categoria professional: titulat mitjà.
  - Jornada: 40 hores/setmana.
  - Condicions econòmiques: la subvenció anual per a cada un dels contractes predoctorals serà de 22.192,80 euros i es destinarà necessàriament a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats durant cada una de les anualitats, considerades independentment. La retribució salarial mínima que han de rebre els investigadors en formació durant aquest període, que s'ha d'indicar en cada contracte, serà de 16.800 euros bruts anuals.
  - Despeses d'establiment a la Comunitat Valenciana durant el primer any: 1.600 euros.
  - Lloc de treball: Unitat FISABIO-Salut Publica (València), Àrea de Genòmica i Salut. Domicili: Av. Catalunya, 21, 46020 , València.

  PROCÉS DE SELECCIÓ:
  Es podrà formular el procés de selecció en una única fase, per a la qual cosa s'ha de fer la valoració del currículum dels candidats, tal com s'expressa en el punt 3.3. En cas que aquesta valoració es complete amb el procés d'entrevista, els candidats i candidates que no hagen obtingut cap puntuació en la fase d'entrevista quedaran exclosos/oses del procés de selecció.

  La Fundació i/o el Tribunal, per raons d'interés per a l'entitat, podran desistir en qualsevol moment de la resolució o cancel·lar aquesta convocatòria, sense que siga necessària cap justificació.

  Una vegada conclòs el procés de selecció, es farà pública la resolució definitiva amb les dades del/de la candidat/a seleccionat/ada en la pàgina web de la Fundació: fisabio.san.gva.es.

  Aquest procés de selecció de personal no s'ha dut a terme segons el que estableix la Resolució de 31 de juliol de 2018, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es dicten instruccions i es disposa la publicació del III Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu a criteris generals aplicables a la constitució i el funcionament de les borses d'ocupació temporal en el sector públic instrumental de la Generalitat, en virtut de l'excepcionalitat autoritzada per part de la Comissió de Diàleg Social de l'àmbit d'aplicació del III Acord al personal investigador en data 29 de novembre de 2018.

  FUNCIONS: les principals funcions i tasques que cal desenvolupar seran, entre altres:
  - Experimentació amb rosegadors.
  - Anàlisi de dades sobre microorganismes i microbiotes.
  - Maneig de les tècniques de PCR i RT-PCR.
  - Gestió, processat de mostres biològiques (femta, pulmó, etc.) i extracció de DNA i RNA.