Etapa ocupació publica

369-B i 370-B. Cos C1-04 educadors infantils, actualització de mèrits i noves inscripcions (OPO-08 i lliure). Es requereix el títol de Formació Professional de segon grau en l'especialitat d'Educació Infantil, tècnic superior en Educació Infantil o equivalent.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Presentació de sol·licituds - Baremació

 • Direcció web

  https://dogv.gva.es/datos/2019/05/06/pdf/2019_4340.pdf


 • Data de publicació

  06/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 8541


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud d'inscripció
  - Full d'autobaremació i la documentació acreditativa de la possessió del requisit de titulació i dels mèrits al·legats, si no consten inscrits en el Registre de personal de l'administració de la Generalitat.

  RECOMANACIONS PER A OMPLIR LA SOL·LICITUD DE FORMA TELEMÀTICA

  Primer.- Aquesta borsa es pot sol·licitar per tràmit telemàtic amb certificat/signatura electrònica i sense certificat/signatura electrònica.
  Segon. Si trieu el tràmit telemàtic amb certificat/signatura electrònica, la sol·licitud podrà ser registrada en el mateix tràmit una vegada omplida la sol·licitud i el full d'autobaremació (no cal anar a presentar-la a un registre presencial. L'aplicació la registra telemàticament). També podreu annexar per mitjà de fitxers PDF la documentació que vulgueu aportar.
  Tercer. Si trieu el tràmit telemàtic sense certificat/signatura electrònica, la instància i la documentació s'han de registrar presencialment en un PROP o en qualsevol òrgan a què s'hi faça referència.

  Per a qualsevol problema de caràcter informàtic, cal dirigir-se al correu electrònic generalitat_en_red@gva.es

  ANNEX I - SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN BORSA

  Apartat A.- DADES CONVOCATÒRIA
  En DENOMINACIÓ BORSA, hi ha un desplegable on heu de triar la borsa a la qual us presenteu; una vegada triada, el sistema us omplirà automàticament la resta de dades de la convocatòria.

  Apartat B.- DADES PERSONALS
  1- Tots els camps són obligatoris encara que no porten asterisc. Únicament el camp de telèfon 2 no és obligatori.
  2- El camp de DNI s'ompli amb tots els números, més la lletra, tot junt. No s'ha de separar ni amb espais ni cap altre signe de puntuació.
  Exemple:
  08210431X BÉ
  08210431 X MALAMENT

  Apartat C.- PROVÍNCIES SOL·LICITADES
  Cal triar, com a mínim, una condició necessària perquè graveu la sol·licitud.

  Apartat D.- DOCUMENTACIÓ
  1- En aquest apartat, cal declarar els mèrits aportats amb la documentació degudament acarada amb la que ja estiga registrada en el registre de personal.
  2- Els mèrits corresponents a "Certificat de valencià", "Altres titulacions" i "Grau de minusvalidesa" s'han d'omplir en aquest apartat obligatòriament (si es tenen) perquè, segons el que s'òmpliga, automàticament es puntuaran en el formulari d'autobaremació.
  3- En els mèrits corresponents a "Titulació d'idiomes comunitaris", cal determinar l'idioma cursat i els cursos o nivells acreditats o registrats. Aquest camp és lliure.
  El camp d'observacions és per si s'hi vol afegir algun document més. La quantitat de caràcters es limita a l'espai visible en el formulari.

  ANNEX II - AUTOBAREMACIÓ.
  Vegeu el punt tercer. Barem de mèrits de la convocatòria.

  NOTA IMPORTANT PER ALS QUE HAN TRIAT EL TRÀMIT SENSE CERTIFICAT/SIGNATURA ELECTRÒNICA:
  En primer lloc, cal gravar la sol·licitud; una vegada gravada, s'ha d'imprimir i signar, i, juntament amb la documentació que s'aporte (sempre que no estiga registrada en el Registre de personal de la Direcció General de Funció Pública), s'ha de registrar en un registre oficial o punt PROP. SI NO ES FA AQUEST TRÀMIT, LA SOL·LICITUD NO S'ENTENDRÀ PRESENTADA.



 • Lloc de presentació

  Per Internet, es pot presentar de dues maneres:
  1. Tramitar amb certificat/signatura electrònic.

  2. Tramitar sense certificat/signatura electrònica. En aquest cas:

  NOTA IMPORTANT:
  En primer lloc, cal gravar la sol·licitud; una vegada gravada, s'ha d'imprimir i signar, i, juntament amb la documentació que s'aporte (sempre que no estiga registrada en el Registre de personal de la Direcció General de Funció Pública), s'ha de presentar en un registre oficial o punt PROP. SI NO ES FA AQUEST TRÀMIT, LA SOL·LICITUD NO S'ENTENDRÀ PRESENTADA.


 • Informació complementària

  PREGUNTES FREQÜENTS BORSES FUNCIÓ PÚBLICA

  - NO PUC OMPLIR ELS PUNTS DE L'APARTAT PROVES SELECTIVES.
  Aquest apartat NO S'HA D'OMPLIR, s'omplirà d'ofici.

  - M'HE EQUIVOCAT EN OMPLIR LA SOL·LICITUD O L'AUTOBAREMACIÓ. COM LA PUC RECTIFICAR?
  Una vegada gravada no es pot rectificar, cal fer una sol·licitud nova i registrar-la.
  Es tindrà en compte l'última registrada per registre d'entrada.

  - NO PUC ENTRAR EN L'APLICACIÓ. NO PUC OMPLIR L'AUTOBAREMACIÓ. EM DEMANA QUE INSTAL·LE ALGUN ARXIU. NO EM DESCARREGA LA SOL·LICITUD. QUÈ PUC FER?
  La Direcció General de Tecnologies posa a la disposició de la ciutadania un correu electrònic per a posar en coneixement els problemes de caràcter informàtic i poder resoldre'ls.
  generalitat_en_red@gva.es

  - ÉS NECESSARI OMPLIR LA SOL·LICITUD I L'AUTOBAREMACIÓ PER LA PLATAFORMA TELEMÀTICA QUE, SEGONS LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA, EM DIRIMEIX?
  Sí, és necessari per a l'ompliment telemàtic.

  - UNA VEGADA GRAVADA LA SOL·LICITUD, QUEDA REGISTRADA EN EL SISTEMA. S'HA DE FER ALGUNA COSA MÉS?
  Sí El sistema no té registre d'entrada, per la qual cosa cal anar a un registre d'entrada (PROP) o a qualsevol registre d'entrada general, perquè estiga degudament presentada.

  - ON PUC ANAR A REGISTRAR D'ENTRADA LA SOL·LICITUD?
  En les bases de la convocatòria de la borsa, s'indiquen clarament els registres als quals podeu portar la sol·licitud i la documentació que l'acompanya.
  Si s'envia per correu certificat, es considera que ha sigut registrada degudament.

  - HI HA ALGUNES RECOMANACIONS PER A OMPLIR LA SOL·LICITUD DE FORMA TELEMÀTICA?
  Sí, en la pàgina web per la qual s'accedeix a la tramitació telemàtica, al final de la pàgina cal clicar en "
  Nova etapa: Presentació de sol·licituds - Baremació"
  Ací trobareu una sèrie de recomanacions per a l'ompliment de la sol·licitud de forma telemàtica.

  COM SÉ SI EL TREBALLAT EN ALTRES ADMINISTRACIONS PUNTUA?
  Cal llegir les bases de la convocatòria en què diu clarament que temps treballat és puntuable.
  Tot el temps treballat declarat s'ha d'acreditar per mitjà d'un certificat expedit per l'administració en què haja treballat, i hi ha de constar clarament: grup de titulació (A1, A2, B, C1, C2, APF), naturalesa jurídica (funcionari de carrera, laboral temporal...), sector (general o especial) i especialitat.

  - TINC IDIOMES D'ALTRES CENTRES QUE NO SÓN DE L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. S'ADMETEN PER A AQUESTES BORSES?
  Cal aportar tota la documentació que acredite l'idioma. La comissió de seguiment de borses determinarà si és puntuable.
  Es puntua el que es crega segons la baremació que s'indica en les bases de la convocatòria.
  Més informació, en el DOCV de 13/11/2013, núm. 7151, pàgina 32517.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.

 • Més documentació

  Full informatiu de dades del registre de personal per Internet (Full de servicis del personal del Consell, Organismes autònoms o entitats de Dret Públic gestionat per la Direcció General de Funció Pública).

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2011, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es con - voca la borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí, grup C (subgrup C1), sector administració especial, educadores i educadors infantils.

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/