Etapa ocupació publica

Tècnic o tècnica de Joventut

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000005c00000052434f1418000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València número 86, de 07/05/2019.


 • Data de publicació

  07/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-86


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a formar part del procés selectiu han de presentar una instància, segons el model que es recull en l'annex, que es facilitarà a través de la pàgina web o del SAT de l'Ajuntament, en què s'ha de sol·licitar prendre part en la selecció.

  La instància ha d'anar acompanyada dels documents següents:
  - Fotocòpia del DNI.
  - Fotocòpia de la titulació exigida o resguard del pagament de taxes i sol·licitud de l'expedició.
  - La llista concreta i numerada de mèrits valorables (annex IV) acompanyada de la còpia dels documents numerats que els acrediten. La no-presentació o els defectes de justificació d'aquests documents durant el termini de presentació d'instàncies determinarà la no-valoració d'aquests. Amb caràcter previ al nomenament, el candidat ha d'aportar l'original de les fotocòpies presentades amb les instàncies; en cas que no coincidisquen les fotocòpies presentades amb els originals, se suposarà l'exclusió automàtica de la borsa, i es cridarà la següent persona candidata per ordre de puntuació.
  - Justificant acreditatiu de l'abonament de les taxes per participació en el procediment selectiu.
  En les instàncies, les persones interessades han d'indicar un número de telèfon per a la localització en horari de matí.

  Els aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite aquesta condició, així com la seua capacitat funcional necessària, tant física com psíquica i sensorial, per a l'exercici de les tasques pròpies del lloc que s'exercirà. • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  10,65€  L'abonament ha d'efectuar-se en algun dels comptes de les següents entitats dels quals és titular aquest Ajuntament:
  LA CAIXA: ES6721007392432200051615.
  BBVA: ES1501820569110000000606.
  CAJAMAR: ES2830587001102732000015
  S'ha d'indicar en el concepte la convocatòria a la qual correspon aquest ingrés.

  Les taxes seran tornades, únicament, amb la petició prèvia de la part interessada, en el cas de ser exclòs del procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part en aquest.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS
  Estan exemptes del pagament de la taxa:
  a) Les persones desocupades, per a la qual cosa és requisit per al gaudi de l'exempció que, en el termini que es tracte, no hagen rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte per una causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, i no tinguen prestació de desocupació o rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional, han de presentar la documentació següent.
  1. Certificat de l'Oficina d'Ocupació de trobar-se en situació de desocupació.
  2. Certificat de l'Oficina d'Ocupació de no tindre cap prestació de desocupació.
  3. Certificat de l'Oficina d'Ocupació de no haver rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni haver-se negat a participar, excepte per una causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional.
  4. Acreditació de la renda a través de declaració jurada de la persona sol·licitant.

  b) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. L'exempció ha de ser instada per la persona interessada, per a la qual cosa ha d'adjuntar a la instància una fotocòpia del certificat mèdic, la targeta de discapacitat o el document acreditatiu d'aquesta condició.


 • Informació complementària

  Les bases s'exposaran íntegrament en el tauler d'anuncis electrònic: https://requena.sedipualba.es/tablondeanuncios/default.aspx, i en la pàgina web de l'Ajuntament (www.requena.es).
  Una vegada presentades les instàncies, la resta de publicacions es realitzarà únicament en el tauler d'anuncis electrònic i en la pàgina web municipal.