Etapa ocupació publica

Director d'Esports.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000005c00000050434f1416000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província número 86, de data 29/03/2019.


 • Data de publicació

  07/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-86


 • Documentació / Informació

  En les instàncies per a sol·licitar prendre part en la present convocatòria, que han d'estar degudament omplides, els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en la base segona, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, i que accepten, en tots els seus punts, aquestes bases.
  Les instàncies s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta d'aquest Ajuntament.

  Cada aspirant ha de presentar amb la instància:
  - Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida en la base segona, apartat e, per a participar en la convocatòria.
  - En sobre tancat: Currículum, en el qual han de fer constar la seua formació i experiència professional i adjuntar la fotocòpia de títols acadèmics, mèrits, certificats i altres circumstàncies personals, objecte de valoració en el concurs. Se seguirà escrupolosament l'ordre establit en l'annex II separant i indicant els mèrits que s'hi han al·legat. No es valoraran d'ofici mèrits que no es troben justificats en els termes expressats en les presents bases i en els annexos.
  La instància s'ha d'acompanyar del resguard original de l'ingrés bancari.

  Les persones amb discapacitat podran participar en els procediments selectius en igualtat de condicions que la resta de les persones aspirants, sempre que puguen acreditar el grau de discapacitat, així com la compatibilitat amb l'acompliment de les funcions i tasques genèriques consubstancials a aquestes.



 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, pl. País Valencià, 1), o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  18,50€



  L'abonament s'ha d'efectuar en el compte del Banco Santander IBAN ES33 Entitat 0049 Oficina 0450 dígit de control 18 i número de compte 2210416670.
  Els drets d'examen seran retornats, únicament, amb la prèvia petició de la persona interessada, en el cas de ser exclosa del procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS
  - Les persones amb una discapacitat igual al 33 % o superior, les quals han d'acreditar la condició i el grau de discapacitat legalment reconeguts.
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria. Per al gaudi de l'exempció, serà un requisit que s'aporte el certificat expedit per l'administració competent en el qual conste expressament:
  1. La data d'inscripció com a demandant d'ocupació.
  2. Que no haja rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'haja negat a participar, excepte per una causa, justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals.
  3. Certificat o declaració jurada en el qual conste que no tenen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.


 • Informació complementària

  LLISTA D'ADMESOS I EXCLOSOS
  Una vegada expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà la resolució, en el termini màxim d'un mes, en què declararà aprovada la llista provisional d'admesos/eses i exclosos/oses, la qual s'adoptarà en atenció al que han declarat els/les aspirants.
  Aquesta resolució, que es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i en la pàgina web de l'Ajuntament (www.quartdepoblet.org), indicarà el termini de 5 dies hàbils perquè les persones aspirants excloses n'esmenen els defectes. Així mateix, en aquest termini, les persones interessades podran presentar qualsevol reclamació pertinent.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.