Etapa ocupació publica

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a investigador/a per al maneig de bases de dades d'investigació. (Convocatòria 2019/46)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://fisabio.san.gva.es/documents/10157/5332b702-f819-4dc9-928d-dd4c7328e3cb


 • Termini

  Tancat.

  El termini de presentació de sol·licituds començarà el 03/05/2019 i finalitzarà el 18/05/2019.


 • Data de publicació

  03/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Els candidats i candidates han d'enviar a l'adreça de correu electrònic rrhh_fisabio@gva.es la documentació següent:
  1. Sol·licitud d'oferta de treball (degudament omplida, disponible en la pàgina web: fisabio.san.gva.es/ca/inicio)
  2. Currículum.
  3. Carta de presentació.

  Tant la sol·licitud com la carta de presentació i el CV han d'estar SIGNATS (amb rúbrica o signatura digital). Si, en la data de tancament de la convocatòria, els candidats i candidates no han presentat signats els documents requerits, quedaran exclosos/oses del procés de selecció.

  Una vegada conclòs aquest procés de selecció i publicada la resolució, el candidat/a seleccionat/ada ha de presentar tots els documents que acrediten la possessió dels requisits generals i necessaris i dels mèrits valorables que requerisca la Fundació.
  Pel que fa als requisits (generals i necessaris) i mèrits valorables no susceptibles d'acreditació, segons el parer del tribunal, aquest prendrà en consideració la declaració responsable realitzada per la persona candidata en la sol·licitud d'oferta de treball.

  No s'admetran sol·licituds que no s'envien a l'adreça de correu abans esmentada o es presenten per registre d'entrada a FISABIO: Av. Catalunya, 21, 46020 , València. És imprescindible indicar la referència de la convocatòria a la qual es vol optar.

  La documentació acreditativa dels requisits i els aspectes valorables indicats en el CV han de posar-se a disposició de la comissió d'avaluació NOMÉS en cas que es requerisca. • Lloc de presentació

  La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic: rrhh_fisabio@gva.es


 • Informació complementària

  CONDICIONS DEL CONTRACTE DE TREBALL:
  - Règim jurídic: contractació en règim de dret laboral.
  - Durada: fins a la finalització de l'obra o el servei, amb previsió inicial de 12 mesos, prorrogables.
  - Categoria professional: tècnic superior.
  - Període de prova: segons conveni.
  - Jornada: 40 hores/setmana.
  - Retribució bruta anual: 30.000 €.
  - Lloc de treball: Unitat Fisabio / Àrea d'Investigació en Vacunes. av. Catalunya, 21, 46020, València.

  CARÀCTER DEL CONTRACTE:
  La persona sol·licitant quedarà vinculada mitjançant un CONTRACTE DE TREBALL TEMPORAL amb la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) pel període legal màxim que estableix la normativa vigent per a aquest tipus de contracte. Aquesta contractació està supeditada a la concessió de l'autorització administrativa pertinent.

  PROCÉS DE SELECCIÓ:
  Es podrà formular el procés de selecció en una única fase, per a la qual cosa s'ha de fer la valoració del currículum dels candidats, tal com s'expressa en el punt 3.3. En cas que aquesta valoració es complete amb el procés d'entrevista, els candidats i candidates que no hagen obtingut cap puntuació en la fase d'entrevista quedaran exclosos/oses del procés de selecció.

  La Fundació i/o el tribunal, per raons d'interés per a l'entitat, podran desistir en qualsevol moment de la resolució o cancel·lar aquesta convocatòria, sense que siga necessària cap justificació.

  Una vegada conclòs el procés de selecció, es farà pública la resolució definitiva amb les dades del/de la candidat/a seleccionat/ada en la pàgina web de la Fundació: fisabio.san.gva.es.

  Aquest procés de selecció de personal no s'ha dut a terme segons el que estableix la Resolució de 31 de juliol de 2018, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es dicten instruccions i es disposa la publicació del III Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu a criteris generals aplicables a la constitució i el funcionament de les borses d'ocupació temporal en el sector públic instrumental de la Generalitat, en virtut de l'excepcionalitat autoritzada per part de la Comissió de Diàleg Social de l'àmbit d'aplicació del III Acord al personal investigador en data 29 de novembre de 2018.