Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local - PROCEDIMENT DE CONSOLIDACIÓ I ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=104975


 • Data de publicació

  20/04/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-51


 • Documentació / Informació

  - Documentació acreditatiu del pagament de la taxa per drets d'examen.
  L'import de la taxa, que es fixa en 80 €, s'ha de fer efectiu en règim d'autoliquidació per mitjà de l'imprés establit a aquest efecte per l'Ajuntament de Vinaròs i que estarà a disposició dels aspirants a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OIAC), pl. Jovellar, s/n.
  - S'hi ha d'adjuntar la documentació, degudament compulsada, acreditativa dels mèrits al·legats per l'aspirant valorables en la fase de concurs. Aquesta documentació s'ha de presentar amb la instància de sol·licitud d'admissió en sobre tancat que podrà ser lacrat. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en el moment de la presentació de les instàncies. La documentació es tornarà als aspirants que no siguen seleccionats, una vegada siga ferma la resolució del procés de selecció, si així ho sol·liciten. • Lloc de presentació

  Registre general o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  80,00€  autoliquidació