Etapa ocupació publica

Agent de policia local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=105451


 • Data de publicació

  09/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-60


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu s'han d'adreçar a l'alcalde president, per a la qual cosa cal utilitzar el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex i que el facilita el Registre General de l'Ajuntament.
  En la instància, els sol·licitants han d'assenyalar i manifestar que tenen tots els requisits exigits, referits a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies.

  DOCUMENTS QUE CAL APORTAR
  Torn lliure:
  a) El model de sol·licitud signat i emplenat degudament amb els camps obligatoris, en què es faça constar el torn pel qual s'opta, segons el model de l'ANNEX.
  b) Fotocòpia del DNI o l'original del DNI, només en el cas de presentació presencial en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules.
  c) Fotocòpia o original, només en cas de presentació presencial en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules, de la titulació acadèmica que acredite haver acabat tots els estudis necessaris per a l'obtenció del títol. En cas de titulacions homologades o equivalents exigides, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  d) Fotocòpia dels permisos de conduir classe B i A.
  e) La documentació acreditativa d'haver abonat els drets. La falta d'acreditació suposa l'exclusió de la persona aspirant. • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre d'aquesta corporació, en horari d'oficina, o de la manera prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En cas que es presente la sol·licitud a través de la seu electrònica, es pot utilitzar la instància general, en què cal fer constar les dades que s'indiquen en el model de sol·licitud.

  En cas que la instància es presente en un organisme diferent a l'Ajuntament de Nules, s'ha de remetre un avís d'aquesta circumstància mitjançant un correu electrònic adreçat a aquest ajuntament, a l'adreça rrhh@nules.es.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  145,00€  La persona aspirant, abans de fer l'ingrés de la taxa, s'ha de personar en les oficines de l'Ajuntament (Intervenció) a fi que s'efectue l'autoliquidació corresponent. Amb el justificant de l'autoliquidació, han d'acudir a la Caixa Rural Sant Josep de Nules i ingressar la taxa en el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, i indicar el procés selectiu a què correspon l'ingrés.

  En cas que la persona aspirant ingresse els drets d'examen mitjançant una transferència bancària, un gir postal o un de telegràfic, hi ha de constar el nom i els cognoms, el DNI i el procés selectiu al qual correspon, així com el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, de la Caixa Rural Sant Josep de Nules.

  La devolució dels drets d'examen no és procedent en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.


 • Informació complementària

  - L'adreça electrònica que figura en la sol·licitud es considera l'única vàlida a l'efecte de notificacions i crides, i s'hi ha d'indicar, a més, el número de telèfon per a rebre comunicacions. Són responsabilitat exclusiva de la persona sol·licitant els errors en la consignació d'aquests i les futures modificacions que es facen. Les modificacions de les dades s'han de comunicar en els llocs previstos en la base 4.2.

  - Expirat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la resolució d'Alcaldia amb la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu, amb l'expressió de la causa de no admissió, si escau, la composició del Tribunal Qualificador i d'assessors especialistes i col·laboradors (si n'hi ha). La resolució d'Alcaldia es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, en la seu electrònica de Nules (https://nules.sedelectronica.es) i en la pàgina web de l'Ajuntament de Nules (www.nules.es).

  - Esmena dels defectes d'exclusió. Els errors de fet es poden esmenar en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada. En tot cas, la resolució d'Alcaldia per la qual es publique la relació provisional d'aspirants exclosos establirà el termini de 10 dies hàbils, a partir de la publicació en el BOP, perquè les persones interessades puguen esmenar, si escau, els defectes que van motivar la seua exclusió.

  Relacions definitives d'aspirants. Transcorregut el termini fixat per a esmenar els defectes, es publicarà en la seu electrònica de Nules (https://nules.sedelectronica.es) i en la pàgina web de l'Ajuntament de Nules (www.nules.es) la resolució d'Alcaldia amb la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos. Aquesta publicació servirà de notificació a l'efecte d'impugnacions i recursos.
  En la mateixa resolució es determinarà el lloc, la data i l'hora del començament del primer exercici, que tindrà lloc en un termini no inferior a 15 dies hàbils, així com l'ordre de crida dels aspirants.