Etapa ocupació publica

Agent de Policia Local - CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/05/10_88/2019_004567.pdf


 • Data de publicació

  10/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-88


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades que vulguen prendre part en aquest procés selectiu ho han de sol·licitar mitjançant una instància adreçada al Sr. Alcalde President de l'Excm. Ajuntament d'Ibi, en el model oficial que facilita l'Ajuntament.

  En la instància, les persones interessades han de manifestar que tenen tots els requisits establits en la base segona d'aquesta convocatòria, referits a la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Fotocòpia del DNI.
  b) Fotocòpia de la titulació exigida en la convocatòria.
  c) Així mateix, han d'indicar en la sol·licitud (o en un full annex) els mèrits que al·leguen i que consideren que han de ser valorats en la fase de concurs, els documents acreditatius d'aquests no s'han d'aportar en aquest moment, sinó que els han d'aportar els aspirants en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del moment en què el tribunal expose al públic, en el tauler d'anuncis municipal, la llista d'aspirants que superen tots els exercicis eliminatoris.
  Només són objecte de valoració els mèrits que s'hagen al·legat en la sol·licitud de participació i que es justifiquen documentalment en el termini indicat de 10 dies hàbils.
  d) Justificant d'haver ingressat l'import de la taxa en concepte de drets d'examen. • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en la seu electrònica o en el registre general d'aquest ajuntament. De la mateixa manera, es poden presentar per mitjà de qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  75,00€  L'ingrés dels drets d'examen pot efectuar-se en l'entitat bancària següent:
  BBVA: ES72 0182 5596 95 0200002360
  L'impagament dels drets d'examen dona lloc a l'exclusió definitiva de les persones aspirants en el procés selectiu, i no és possible l'esmena posterior. En cas que l'aspirant quede exclòs per qualsevol causa, no tindrà dret a la devolució de l'import satisfet.