Etapa ocupació publica

TÈCNIC D ?ADMINISTRACIÓ GENERAL

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/05/15_91/2019_004515.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria al BOP de 15/05/2019


 • Data de publicació

  15/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-91


 • Documentació / Informació

  a.-Resguard que justifique haver ingressat els drets d'examen al següent compte bancari habilitat per a aquest procés:
  Cajamar Caja Rural IBANES61 3058 2618 3427
  3200 0018 SWIFT/Código BIC CCRIES2AXXX.
  L'import dels drets d'examen ascendeix a la quantitat de trenta euros amb quaranta-cinc (30,45 €). A l'ingrés haurà de constar el nom i cognoms de l'aspirant que es presenta a aquest procés, i no altres dades.
  b.- Document Nacional d'Identitat.
  c.- Titulació exigida a la base segona.
  d.- Mèrits que vulguen que es siguen valorats a la fase de concurs • Lloc de presentació

  Registre General o en la forma establerta a l'article 66 de la Llei 39/2015


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  30,45€  Cajamar Caixa Rural IBANES61 3058 2618 3427 3200 0018 SWIFT/Codi BIC CCRIES2AXXX