Etapa ocupació publica

GERENT PER Al "PLA DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA DE LA COSTERA-CANAL"

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000005d0000016c434f174b000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils a contar des del següent al de la publicació d'este anunci al BOP de 15/05/2019


 • Data de publicació

  15/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-92


 • Documentació / Informació

  1.Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.
  2.Currículum Vitae.
  3.Fotocòpia del Permís de conduir B.
  4.Documentació de titulacions i les que es presenten a l'efecte de justificar els mèrits que s'al·leguen.
  5.L'experiència professional s'acreditarà amb els documents convenients (contractes i/o certificat de serveis prestats per a l'administració pública) i a més, ineludiblement, la vida laboral emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social.
  6.Autobaremació.
  7.Memòria de gestió, en relació amb el Pla de Dinamització Turística de la Mancomunitat la Costera-Canal i que versarà sobre les funcions i tasques a desenvolupar, les possibles propostes encaminades a difondre el pla, així com realitzar un control adequat dels expedients i acomplir les accions que s'inclouen al Pla. Aquesta memòria s'haurà d'exposar en l'entrevista i haurà de tindre una extensió mínima 3 cares per foli i màxima de 5 cares per foli). • Lloc de presentació

  Registre General de la Mancomunitat La Costera-Canal, situada en la Plaça de la Seu, Mancomunitat de La Costera-Canal
  Plaça de la Seu, 11, Valencia. 46800 (València). Tel. 962280441. Fax:
  Codi Validació: 322WDC76DHZAX6LNNNKE9NQWW | Verificació: http://lacosteracanal.sedelectronica.es/
  Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 13
  11, 46800 Xàtiva (València), dins de l'horari del Registre (de 9 a 14 h.) o per qualsevol altre mitjà admès en Dret.