Etapa ocupació publica

Administratiu

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/05/16_92/2019_004845.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOP de 16/05/2019.


 • Data de publicació

  16/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-92


 • Documentació / Informació

  Fotocòpia del DNI, del passaport o de la targeta de residència.
  Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de les taxes per a la seua expedició.
  Formulari d'autobaremació (annex IV).
  Fotocòpia i original per a la compulsa o fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
  Fotocòpia del pagament dels drets d'examen. • Lloc de presentació

  Registre General d'aquesta mancomunitat. Les instàncies es poden presentar igualment en la forma que determina l'article 66 de la Llei 39/2015.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  30,00€  Núm. compte: ES81 0081 1114 6400 0115 3219