Etapa ocupació publica

ENCARREGATS/DES DE LES TAQUILLES PISCINES

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=105556


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOP de 16/05/2019.


 • Data de publicació

  16/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-63


 • Documentació / Informació

  a) Sol·licitud.
  b) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  c) Document acreditatiu de la titulació exigida en la convocatòria (base 3 d).
  d) Currículum de l'aspirant.
  e) Documentació acreditativa dels mèrits valorables en fase de concurs de mèrits, d'acord amb la base 7.
  f) Llibre de família i/o certificat de convivència.
  g) Certificat d'estar inscrit en el SERVEF que acredite la condició i, si escau, el temps en la desocupació. • Lloc de presentació

  Registre general electrònic de l'Ajuntament de Jérica, accessible a través de la seu electrònica: https://jerica.sedelectronica.es; o en l'oficina d'assistència situada a l'ajuntament de Jérica, carrer de l'Historiador Vayo, 19; o per qualsevol dels mitjans que s'indiquen en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.