Etapa ocupació publica

Auxiliar administratiu/iva

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000005e000000d1434f18ff000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOP de 20/05/2019.


 • Data de publicació

  20/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-95


 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia del DNI i, en cas de ser nacional d'un dels estats membres de la Unió Europea, el que s'estableix en la base 2.1.
  b) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen, que es fixen en 10,30 euros. L'abonament s'ha d'efectuar en el compte restringit que a aquesta finalitat té oberta aquesta corporació, codi IBAN ES33 -0049 -0450 -1822 -1041 -6670 en el Banc Santander.

  Els drets d'examen seran tornats, únicament, amb la petició prèvia de la part interessada, en cas de ser exclòs del procés selectiu, per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre-hi part. • Lloc de presentació

  Registre d'entrada d'aquest Ajuntament o per qualsevol dels registres enumerats en l'article 16.4, de la Llei 39/2015, de1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  10,30€  IBAN ES33 -0049 -0450 -1822 -1041 -6670 en el Banc Santander.


 • Exempció / Reducció taxes


  Estaran exemptes del pagament de taxes, segons l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen de l'Ajuntament de Quart de Poblet, les persones que complisquen els requisits següents, i que aporten els certificats corresponents juntament amb la instància:
  - Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, els quals han d'acreditar la seua aquesta condició i el grau de discapacitat legalment reconeguda.
  - Les persones que figuren com a desocupades durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria.
  Per al gaudi de l'exempció, serà requisit que s'aporte certificat expedit per l'administració competent en el qual conste expressament:
  1. La data d'inscripció com a demandant d'ocupació.
  2. Que no haja rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'haja negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, de formació o de reconversió professionals.
  3. Així com certificat o declaració jurada en què conste que no tenen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.