Etapa ocupació publica

Especialista de Medi Ambient. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/05/20_94/2019_004781.pdf


 • Data de publicació

  20/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-94


 • Documentació / Informació

  Les instàncies es s'han de presentar en la seu electrònica o en el registre general d'aquest Ajuntament. També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les persones interessades que desitgen prendre part en aquest procés selectiu ho sol·licitaran per mitjà d'una instància dirigida al Sr. Alcalde President de l'Excm. Ajuntament d'Ibi, en el model oficial que serà facilitat per l'Ajuntament.

  En la instància, les persones interessades han de manifestar que reuneixen tots els requisits establits en la base segona d'aquesta convocatòria, referits a la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.
  En la mateixa instància, han d'indicar també (sense aportar cap documentació) els mèrits que vulguen que es tinguen en compte en la fase de concurs.
  No es puntuaran els mèrits que no hagen sigut indicats.

  Juntament amb la instància s'ha de presentar la documentació següent, excepte en cas que conste en l'expedient personal i s'al·legue:
  a) Fotocòpia DNI.
  b) Fotocòpia de la titulació exigida en la convocatòria.
  c) Justificant d'haver ingressat l'import corresponent als drets d'examen.
  Els aspirants discapacitats han de presentar la certificació expedida per l'òrgan competent de la Generalitat, o l'òrgan de la comunitat autònoma competent, o de l'Administració general de l'Estat, que acredite aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte d'aquesta convocatòria.

  En cas que els aspirants desitgen realitzar alguna de les proves en valencià, han de manifestar-ho en la instància. • Lloc de presentació

  Les instàncies es s'han de presentar en la seu electrònica o en el registre general d'aquest Ajuntament. També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  50,00€  L'ingrés dels drets d'examen pot efectuar-se en l'entitat bancària següent:
  BBVA: ES72 0182 5596 95 0200002360