Etapa ocupació publica

Socorristes

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?lo=00000001a6b7c8d9000000050000005e0000017f434f19af000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies naturals, a comptar de l'endemà de la data de la publicació de l'anunci en el BOP de València de data 21/05/2019.


 • Data de publicació

  21/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-96


 • Documentació / Informació

  La instància s'ha de formalitzar en el model annex I de les bases que inclou la declaració jurada de no trobar-se en causa d'incapacitat o incompatibilitat i no haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques o funcions similars en el cas del personal laboral.
  Les sol·licituds s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Llutxent.

  A la instància s'ha d'adjuntar:
  - Fotocòpia del DNI o, si és el cas, passaport.
  - Acreditació de la titulació exigida.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen. Aquesta documentació ha de ser original o fotocòpia confrontada i no s'admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada conclòs el termini de presentació d'instàncies. • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament, situat al carrer de Sant Domènech, 18; o bé mitjançant qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas que no es presente la sol·licitud en el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament, sinó en altres registres admissibles, s'ha de remetre, dins del termini de presentació, un fax al 96 229 45 73 en què s'indique aquesta circumstància i s'identifique l'aspirant.