Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000005e000001f7434f1a28000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  22/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-97


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència d'aquest ajuntament, per a la qual cosa cal utilitzar la instància model que consta com a annex II d'aquestes bases.

  A les instàncies s'ha d'acompanyar la còpia o còpia escanejada del DNI i el justificant d'haver ingressat l'import de drets d'examen. • Lloc de presentació

  Les instàncies han de presentar-se en el registre general o de la manera que determina la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  51,75€  Generar l'autoliquidació de la taxa d'inscripció en processos selectius:
  https://pelcv.gva.es/frontal-autoliquidaciones/procesar/local/l046184-00000000/entidad/461842/