Etapa ocupació publica

Administratiu

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/05/23_97/2019_005176.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el tauler d' anuncis de 24/05/2019.


 • Data de publicació

  23/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-97


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de les taxes per a l'expedició.
  - Formulari d'autobaremació. (Annex IV).
  - Fotocòpia i original per a la compulsa o fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
  - Fotocòpia del pagament dels drets d'examen. • Lloc de presentació

  Registre General d'aquesta Mancomunitat, durant el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el tauler d'anuncis i la seu electrònica d'aquesta Mancomunitat www.mancomunitatserveissocialsmariola.es.
  es instàncies es poden presentar en la forma que determine l'article 66 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, a:


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  17,35€  Banc Sabadell, núm. compte: ES16 0081 1114 6100 0103 8912