Etapa ocupació publica

Guarda rural

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=105637


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el BOP de 23/05/2019.


 • Data de publicació

  23/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-66


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI o del passaport.
  - Titulació acadèmica.
  - Permís de circulació classe B i si escau, A1.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen d'acord amb l'ordenança, que s'han de satisfer mitjançant una autoliquidació, el justificant de pagament de la qual constitueix un requisit indispensable per a poder participar en les proves selectives, i que haurà d'acompanyar la sol·licitud de participació en aquestes. • Lloc de presentació

  Registre General de la corporació o en les altres formes que determina l'article 66 de la Llei 39/2015.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  30,00€  Autoliquidació i també per enviament de correu electrònic per a sol·licitar la carta de pagament.