Etapa ocupació publica

Professors del servei d'Ensenyament de Persones Adultes (EPA)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?lo=00000001a6b7c8d900000005000000050000a856434f1a71000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP núm. 97, de 22/05/2019).


 • Data de publicació

  22/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-97


 • Documentació / Informació

  Les instàncies que sol·liciten prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir a l'Alcalde President de l'Ajuntament de l'Olleria, situat al carrer de Sant Tomàs, 2.

  La sol·licitud de participació en les proves selectives, s'ha d'ajustar al model normalitzat que s'indica en la convocatòria (annex II). S'hi ha d'indicar necessàriament un telèfon i una adreça de correu electrònic, solament per a poder contactar per al funcionament de la borsa.

  En la mateixa instància també s'han de manifestar els aspectes següents:
  - Que reuneix tots i cada un dels requisits exigits referits a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies.
  - Declaració de no haver sigut separat/ada mitjançant expedient disciplinari en qualsevol administració o ocupació pública o privada.
  - Declaració de no estar inhabilitat/ada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  - Declaració de no trobar-se incurs en causa d'incapacitat.


  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Justificant d'haver realitzat el pagament dels drets d'examen.
  b) DNI.
  c) Per als aspirants no nacionals, passaport en vigor o document d'identitat equivalent al document nacional d'identitat i permís de residència (si escau).
  d) Titulació acadèmica exigida.
  e) Declaració jurada de no haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se incapacitat.
  f) Certificat mèdic acreditatiu de no patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedisca, impossibilite o siga incompatible amb l'exercici de les funcions que s'ha de fer.
  g) Currículum de l'aspirant.
  h) Documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguen, i full d'autobaremació (annex III), en sobre a banda i tancat.
  Tots els documents s'han de presentar en documents originals o fotocòpies compulsades.
  No s'admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada conclòs el termini de presentació d'instàncies, ni els obtinguts en data posterior a la de finalització d'aquest.
  No es tindran en compte i per tant, no seran valorats els mèrits que no es presenten en document original o en còpia compulsada. • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que no es presente en el registre d'entrada d'aquest ajuntament, s'haurà de remetre dins del termini de presentació de sol·licituds, una còpia escanejada de la sol·licitud amb el segell de registre de l'organisme on es presente, per correu electrònic a registro@lolleria.org


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  25,00€  L'ingrés s'ha de fer en el compte de l'entitat "Caixa Popular", IBAN: ES33-3159-0002-7616-6226-0726, efectuat directament, per transferència o resguard del gir postal o telegràfic de l'abonament d'aquest, en concepte de drets d'examen i amb el nom de la borsa i de l'aspirant.