Etapa ocupació publica

Educador/a social

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/22/pdf/2019_4957.pdf


 • Data de publicació

  22/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8553


 • Documentació / Informació

  Qui desitge participar en les proves d'accés ho ha de sol·licitar segons els models d'instància que facilitaran les oficines municipals d'informació i la pàgina web de l'Ajuntament (http://www.xirivella$ayuntamiento.se). Cal adjuntar-hi, a més, el justificant dels mèrits; aquests han d'aportar-se en document original o fotocòpia compulsada o confrontada en sobre tancat i segellat.
  Les sol·licituds s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència d'aquest ajuntament.

  La sol·licitud d'inscripció ha d'acompanyar-se, en tots els casos, de l'original o la fotocòpia compulsada de l'autoliquidació degudament ingressada.

  A les instàncies cal adjuntar el justificant d'haver ingressat la taxa pels drets d'examen, o la que resulte després d'aplicar les bonificacions acordades en l'ordenança. Així mateix, s'han d'adjuntar a la instància els certificats que acrediten el dret a l'exempció o la bonificació del pagament. • Lloc de presentació

  Les sol·licituds han de presentar-se en el registre general de l'Ajuntament (pl. de la Concòrdia, 6) en els horaris acordats del registre, i en qualssevol altres punts d'informació establits en les bases específiques o de la manera que determina l'article 38.4 de la Llei 30/92, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  55,00€  Els aspirants han de practicar l'autoliquidació en els impresos habilitats a aquest efecte per l'Ajuntament i efectuar l'ingrés en qualsevol entitat bancària autoritzada o en la caixa municipal, si està operativa, abans de presentar la sol·licitud d'inscripció corresponent. No s'admetrà el pagament fora d'aquest termini.