Etapa ocupació publica

Educador/a de Serveis Socials

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/05/28_100/2019_005502.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial d'Alacant. (BOP núm. 100, de 28/05/2019)


 • Data de publicació

  28/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-100


 • Documentació / Informació

  Els interessats tenen a la seua disposició el model normalitzat de sol·licitud en el Registre General i en la pàgina web municipal: http://www.monfortedelcid.es/. En la instància, els interessats han de fer constar que tenen tots els requisits establits en la base segona, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies, i que accepten, en tots els punts que tenen, aquestes bases.

  La instància ha d'anar acompanyada de la documentació que s'indica a continuació:
  - Còpia autenticada o fotocòpia (que s'ha de presentar amb l'original per a la compulsa d'aquesta) del document nacional d'identitat, o un document equivalent que prove la identitat del sol·licitant a l'efecte d'acreditar els requisits d'edat i nacionalitat.
  - Còpia autenticada o fotocòpia (que ha de presentar-se amb l'original per a la compulsa), del títol exigit en la convocatòria, o justificant d'haver pagat els drets d'expedició d'aquest, sense perjudici de la presentació posterior d'aquest.
  - Resguard justificatiu d'haver pagat la taxa per concurrència a proves selectives.

  Es garanteix la igualtat de condicions a persones amb discapacitat, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 55.2 i 55.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. Les persones amb discapacitat poden participar en els procediments selectius en igualtat de condicions a la resta d'aspirants, sempre que puguen acreditar el grau de discapacitat, així com la compatibilitat amb l'acompliment de les funcions i les tasques genèriques consubstancials a aquestes. L'Ajuntament, quan siga necessari, ha d'adoptar les mesures adequades en el procediment selectiu que garantisquen la participació dels aspirants amb discapacitats, en condicions d'igualtat mitjançant les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans. A aquest efecte, els aspirants ho han de fer constar en la sol·licitud de participació en la borsa, amb la proposta de l'adaptació sol·licitada, en aquest cas la denegació o la modificació, si escau, de l'adaptació sol·licitada; en aquest cas, abans de la celebració de la prova, la sol·licitud l'ha de resoldre l'òrgan de selecció, i ha de motivar expressament la denegació o la modificació, si escau, de l'adaptació sol·licitada. • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en hores hàbils, en el Registre General de l'Ajuntament, o de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  23,00€  L'ingrés s'ha de fer en el compte bancari següent: BANC SANTANDER ES11 0030 3202 9100 0006 7271.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS
  - Les persones amb discapacitat igual al 33 % o superior, segons el certificat emés per l'INSERSO o una entitat equivalent de la Generalitat Valenciana, el qual s'ha d'acompanyar amb la instància de sol·licitud.
  - Les persones inscrites en els serveis oficials d'ocupació com a demandants d'ocupació, segons el certificat oficial emés per aquests, el qual s'ha d'acompanyar amb la instància de sol·licitud.