Etapa ocupació publica

Educador/a infantil

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000070000a702434f1e7a000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el BOP de 31/05/2019.


 • Data de publicació

  31/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-104


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI o, si escau, passaport.
  - Acreditació de la titulació acadèmica mínima exigida en la base tercera, original o fotocòpia acarada.
  - Documentació acreditativa dels mèrits al·legats. Aquesta documentació ha de ser original o fotocòpia acarada. No s'admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada conclòs el termini de presentació d'instàncies.
  - Certificat de delictes de naturalesa sexual. • Lloc de presentació

  Registre electrònic general d'aquest ajuntament o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.