Etapa ocupació publica

Tècnic/a de Medi Ambient

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://alaquas.sedelectronica.es/board/


 • Termini

  Tancat.

  15 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació de l'edicte de convocatòria en el tauler d'edictes i en la pàgina web municipal www.alaquas.org (05/06/2019).


 • Data de publicació

  05/06/2019


 • Mitjà de publicació

  Tauler d'anuncis-


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI/NIE en vigor.
  - Fotocòpia de la titulació acadèmica requerida per la convocatòria.
  - Fotocòpia del títol acreditatiu de coneixement del valencià, conforme al que es preveu en la lletra F de la base tercera.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  · En el cas d'exempció de taxes:
  · Certificat emés pel Servef d'estar DESOCUPAT
  · Certificat emés pel Servef de no haver rebutjat cap oferta de treball.
  · Justificant de no percebre rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.

  · En el cas de bonificació de taxes:
  · Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  - Certificat, si escau, que acredite el dret a l'exempció o la bonificació del pagament de la taxa per dret d'examen.
  - Justificant de tindre la condició de membre de família nombrosa o de família monoparental/monomarental.
  - La declaració responsable del compliment dels requisits per a concórrer al present procés selectiu.
  - Model annex III de la convocatòria.
  - En cas de tindre la condició de persona amb discapacitat, cal aportar, igualment, el document acreditatiu d'aquesta, així com un escrit en el qual s'especifique qualsevol tipus d'adaptació necessària a l'hora de la realització de les proves, expedit per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat o de la resta de les comunitats autònomes.
  - Currículum acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits al·legats i especificats en aquestes bases. • Lloc de presentació

  Les persones interessades han de presentar la instància degudament omplida, segons el model que figura com a annex II de les bases, en el Registre General de l'Ajuntament d'Alaquàs o en qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dirigida al Sr. Alcalde.

  Les instàncies presentades en les oficines de Correus, d'acord amb el que es preveu en l'esmentat article 16.4, s'han de presentar en aquestes oficines en sobre obert perquè el personal de Correus les date i les segelle abans de certificar-les dins del termini de presentació d'instàncies. Només en aquest cas s'entendrà que les instàncies han tingut entrada en el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament en la data en què van ser entregades en l'oficina esmentada.

  Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents al de l'Ajuntament d'Alaquàs n'han de remetre una còpia, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent: rrhh@alaquas.org.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  30,00€  Els drets d'examen s'han d'ingressar en CAJAMAR, en el compte bancari ES 36 3058 7035 1827 3200 0010, amb la indicació del nom, els cognoms i el DNI/NIE.


 • Exempció / Reducció taxes


  - Exempcions:
  Estan exemptes del pagament per drets d'examen:
  a) Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de convocatòria de proves selectives d'accés als cossos i les escales de funcionaris o a les categories de personal laboral convocades per aquesta administració pública en les quals sol·liciten la seua participació. Són requisits per a obtindre l'exempció que, en el termini de què es tracte, no hagen rebutjat cap oferta de treball adequada ni s'hagen negat a participar, excepte per una causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, i no tinguen, tampoc, rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.

  - Bonificacions:
  Tindran dret a una bonificació del 50 % de la quota íntegra de la taxa els subjectes passius que tinguen la condició de membre de família nombrosa o de família monoparental/monomarental en la data en què finalitze el termini per a formular la sol·licitud de participació en el procés selectiu.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.