Etapa ocupació publica

Promotor d'Igualtat en l'Ajuntament de Cullera

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000070000a8b7434f209b000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 06/06/2019.


 • Data de publicació

  06/06/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-108


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat i d'un sobre tancat que ha de contindre la justificació dels mèrits aportats per a la fase del concurs i un currículum actualitzat. • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, situat a la Plaça de la Verge, 5, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Cullera (València).

  En el cas que no es presente en el registre d'entrada de l'Ajuntament, sinó en altres registres admissibles, s'haurà de remetre, dins del termini de presentació d'instàncies, un fax al número 961731245 o un correu electrònic a personal@cullera.es, en què cal indicar aquesta circumstància i identificar l'aspirant. No cal aportar els mèrits una altra vegada, ja estaran inclosos en la instància en sobre tancat.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  31,00€

 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.