Etapa ocupació publica

Peó de neteja

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000080000a2c2434f214d000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  5 dies ha?bils comptats a partir del següent de la publicació del anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, de 07/06/2019.


 • Data de publicació

  07/06/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-109


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent.
  - Fotocòpia del títol que possibilita l'accés a aquest procés.
  - Informe de vida laboral del sol·licitant, actualitzat a la data de la presentació de les sol·licituds i expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  - En el seu cas, certificat acreditatiu de la diversitat funcional al·legada per l'aspirant per a la seua consideració en el procés selectiu. A més, hauran de formular, de forma expressa, petició en la qual s'especifique el tipus d'adaptació sol·licitat.
  - Document d'Autobaremació, degudament emplenat conforme al model, Annex 2 de les presents Bases, adjuntant i numerant degudament la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament de Senyera, Plaça de l'ajuntament 1, 46669, Senyera, o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Sera? possible la presentación de la instancia, junt a la documentació, tot utilitzant preferentment la presentació telema?tica a la seu eletrònica de l'ajuntament https://senyera.sedelectronica.es

  En cas de presentar la sol·licitud en dependències alienes a les d'este ajuntament, s'haura? d'enviar obligatòriament, abans de que finalitze el termini de presentació de les insta?ncies, correu electrònic a senyera_reg@gva.es, amb còpia de la insta?ncia en què conste el segell i data d'entrada del registre de l'organisme on s'haja presentat, a l'atenció d'Alcaldia.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.