Etapa ocupació publica

Tècnic de Planificació de l'Activitat Esportiva

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/06/07_108/2019_006010.pdf


 • Termini

  Tancat.

  8 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, de 07/06/2019.


 • Data de publicació

  07/06/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-108


 • Documentació / Informació

  Les instàncies s'han de dirigir al Senyor Alcalde President de l'Ajuntament i no cal abonar cap taxa per a participar en aquestes proves selectives.

  Els sol·licitants han de manifestar en les instàncies que tenen totes les condicions exigides en la base 2 de la convocatòria, referides a la data en què acabe el termini de presentació d'aquestes, i que es comprometen a prestar el jurament o la promesa que preveu l'RD 707/1979. • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, a: