Etapa ocupació publica

Tècnic mitjà de Gestió

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/CONVOCATORIA_I_BASES_ESPECIFIQUES_BORSA_DE_TREBALL_TMG.pdf


 • Termini

  Tancat.

  Deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, en el Registre General de l'Ajuntament de Muro d'Alcoi (Placeta Molina, 4) o en qualsevol altre d'acord amb el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Data de publicació

  07/06/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-108


 • Lloc de presentació

  Mitjançant una instància dirigida a l'alcalde de l'Ajuntament de Muro d'Alcoi en la qual manifesten que reuneixen totes les condicions i els requisits exigits en la base segona.
  La instància s'ha d'acompanyar d'una fotocòpia del DNI degudament compulsada i en vigor, o del passaport de la titulació requerida degudament compulsada i el justificant d'haver realitzat l'ingrés de la taxa.
  La instància presentada fora de termini, així com l'ingrés no efectuat o efectuat de manera errònia o extemporània, no serà objecte d'esmena i/o reclamació a la llista provisional.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  30,45€  Transferència al següent compte bancari:
  CajaMar Caja rural IBAN ES61 3058 2618 3427 3200 0018 SWIFT/codi BIC CCRIES2AXXX
  Nom i cognoms de l'aspirant que es presenta al procés i no altres dades.