Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000003500001541434eceab000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  19/10/2018


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-202


 • Documentació / Informació

  a) Manifestació expressa que la persona aspirant reuneix tots i cada un dels requisits exigits en les bases a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, requisits que s'acreditaran posteriorment en el cas que siga seleccionada.
  b) Torn pel qual s'opta (lliure o mobilitat) i si s'opta al contingent de reserva per a dones. Només es podrà optar a un torn i una opció general o de reserva.
  c) En el cas d'optar pel torn de mobilitat: llista de mèrits valorables en el concurs. Juntament amb la instància, s'ha d'aportar la documentació acreditativa original o fotocòpia acarada. La totalitat dels mèrits al·legats i qualssevol altres dades que s'aporten han d'estar referits a la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. No es valorarà cap mèrit que no s'aporte juntament amb la sol·licitud de participació.
  d) Justificant de pagament dels drets d'examen. Els drets d'examen són de 40 €, de conformitat amb el que preveu l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per participació en proves de selecció de personal (BOP núm. 24, de 3/02/2017), i s'han d'ingressar en el compte corrent de Cajamar ES1431237271112710000063, per a la qual cosa és necessari que en l'ingrés figuren les dades següents: Nom, cognoms, DNI de la persona interessada i identificació de la convocatòria. Els drets d'examen esmentats només es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits per a participar-hi. • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Turís o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  40,00€  Cajamar ES1431237271112710000063