Etapa ocupació publica

Psicòlegs.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000001300005504434f28e5000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOP d'1/07/2019.


 • Data de publicació

  01/07/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-124


 • Documentació / Informació

  - Còpia del document nacional d'identitat en vigor.
  - Còpia del títol de grau en Psicologia, o equivalent, i acreditació de la col·legiació.
  Seran causes d'exclusió, a més de les ja assenyalades:
  - No manifestar el fet de reunir algun dels requisits a què es refereix la base tercera.
  - L'omissió de la signatura en la sol·licitud.
  - L'omissió en la sol·licitud de la còpia del DNI.
  - La presentació de sol·licitud fora del termini establit. • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Mancomunitat i també es podran presentar en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.