Etapa ocupació publica

Professors d'EPA. Grup A, subgrup A1 i A2

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=106164


 • Termini

  Tancat.

  15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria d'aquestes bases en el BOP de 02/07/2019.


 • Data de publicació

  02/07/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-83


 • Documentació / Informació

  En les instàncies s'ha de fer constar de forma clara la matèria o matèries a les quals es desitja optar.
  S'ha de fer una sol·licitud independent per a cada lloc al qual es desitge optar.
  - Documentació.
  Al mateix temps, en una fulla separada i signada, s'ha d'acompanyar a la instància el detall de mèrits, els quals han d'estar degudament justificats mitjançant certificacions o documents originals que acrediten el que s'al·lega, o fotocòpies compulsades.
  En cap cas es valoraran mèrits que no estiguen degudament justificats documentalment dins del termini de presentació d'instàncies. El Tribunal no tindrà en compte, a l'hora de fer la baremació, els mèrits que no queden suficientment acreditats, així com els que s'aporten o s'acrediten amb posterioritat a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.
  A més, han d'adjuntar-se els documents següents:
  · Còpia compulsada del document nacional d'identitat.
  · Còpia compulsada de les titulacions acadèmiques exigides en la convocatòria.
  · Justificant del pagament de les taxes. • Lloc de presentació

  Registre general d'entrada de l'Ajuntament, en horari d'oficina, o bé per algun dels mètodes previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.
  En cas que no presente la sol·licitud en el registre general d'entrada de documents de l'Ajuntament, també s'ha d'enviar una còpia de la sol·licitud, dins del termini de presentació, mitjançant un fax (964/62.11.03) o un correu electrònic registregeneral@betxi.es)


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  24,04€  Caixa Rural de Betxí, número de compte: ES34 3138 1199 80 0028545812.