Etapa ocupació publica

Peó d'obres i serveis.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/07/03_124/2019_006735.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci en el BOP de 3/7/2019.


 • Data de publicació

  03/07/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-124


 • Documentació / Informació

  Juntament amb la instància (annex II), han de presentar la documentació següent:
  a) Fotocòpia del DNI o documentació equivalent per a les persones no nacionals.
  b) Justificant d'haver ingressat les taxes per un import de 13,74 euros en concepte de drets d'examen, de conformitat amb l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per tramitació i expedició de documents administratius no urbanístics i altres serveis administratius.
  El document d'autoliquidació per al pagament de la taxa per drets d'examen es confecciona des de la pàgina web de Suma Gestión Tributaria - Contribuents - Autoliquidacions - Drets d'examen - En l'apartat "Càlcul de la quota": Participar en oposicions - Agrupacions professionals. L'ingrés es pot efectuar en el moment de generar l'autoliquidació amb la targeta de crèdit, o bé, una vegada s'imprimeix la carta de pagament a través de qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores indicades en l'autoliquidació. L'impagament dels drets d'examen no serà esmenable.
  Els drets d'examen es tornaran només amb la prèvia petició de l'interessat/a i en el cas de ser exclòs del procés selectiu.
  c) Els aspirants amb discapacitat han de presentar un certificat de la Generalitat Valenciana, o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite la discapacitat igual o superior al 33 per 100. • Lloc de presentació

  Registre General d'aquest Ajuntament, situat el c/ Barberán y Collar, 15 - 03430 Onil, o bé mitjançant qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I preferentment en:


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  13,74€  Autoliquidació