Etapa ocupació publica

Oficial tractorista

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000001600004dd1434f2a37000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Obert.

  5 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el BOP de 3/07/2019


 • Data de publicació

  03/07/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-126


 • Documentació / Informació

  1- Justificant d'haver ingressat els drets d'examen que segons l'ordenança fiscal d'aplicació ascendeixen a 9,50 euros i que es faran efectius mitjançant l'oportuna autoliquidació o bé mitjançant gir postal. Si es presenta la sol·licitud de forma personal en el DIAL es podrà allí mateix efectuar el pagament a través de targeta de crèdit La falta de justificació del pagament dels drets d'examen determinarà l'exclusió i la persona aspirant. Els drets d'examen només seran retornats a les persones que no siguin admeses al procés selectiu. Segons l'establert en l'ordenança municipal reguladorade la taxa per concurrència a proves selectives, en les proves d'accés per a contractacions temporals o nomenaments interins, estaran exempts del pagament de la quota els aspirants que acrediten estar en situació de demandants d'ocupació per estar en l'atur més de 6 mesos. Per això serà necessari aportar certificat del SERVEF de la situació de desocupat durant el temps indicat o informe de vida laboral actualitzada.
  2- Còpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.
  3- Còpia compulsada del certificat de grau oral de la junta qualificadora de coneixements de valencià en el seu cas
  4- Còpia compulsada del carnet de manipulador de plaguicides qualificat.
  5- Còpia compulsada del carnet de conduir exigit en laconvocatòria Els aspirants amb diversitat funcional amb una discapacitat igual o superior al 33% deuran fer-ho constar en la sol·licitud de participació en la convocatòria i adjuntar el certificat corresponent així com especificar i requereix adaptació de temps i forma de realització de les proves. En aquest cas es necessari aportar un certificat de l'òrgan administratiu competent on conste l'oportuna adaptació • Lloc de presentació

  Registre general d'entrada o en la forma que determina la llei 39/2015 de procediment administratiu comú.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  9,50€  autoliquidació


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.