Etapa ocupació publica

Prospectors laborals

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000001600004e6d434f2ad6000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils a contar des del següent al de la publicació d'este anunci al BOP de 4/07/2019


 • Data de publicació

  04/07/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-127


 • Documentació / Informació

  1. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.
  2. Curriculum Vitae.
  3. Fotocòpia del Permís de conduir B.
  4. Documentació de titulacions i les que es presenten a l'efecte de justificar els mèrits que s'al·leguen.
  5. L'experiència professional s'acreditarà amb els documents convenients (contractes i/o certificat de serveis prestats per a l'administració pública) i a més, ineludiblement, la vida laboral emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social.
  6. Autobaremació. • Lloc de presentació

  Registre General de la Mancomunitat La Costera-Canal, situada en la Plaça de la Seu, 11, 46800 Xàtiva- València, dins de l'horari del Registre (de 9 a 14 h.) o per qualsevol altre mitjà admés en Dret. Per al cas que es presente la instància en una altra Administració Pública (per a la seua remissió a la Mancomunitat La Costera-Canal ) o en una "Oficina de Correus" amb aquesta destinació, serà obligatori per a el/la aspirant, enviar, bé per FAX a la Mancomunitat La Costera-Canal (Núm. Fax 962 280 451), o bé correu electrònic: info@costeracanal.es, còpia de la instància degudament segellada i en la mateixa data de presentació de la instancia, i conforme al que es disposa en l'article 16 de la Llei 39/2015,