Etapa ocupació publica

Administratiu

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000001800004502434f2bac000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de convocatòria en el BOP de 05/07/2019 i la seua publicació en la pàgina web de la Mancomunitat Camp de Túria.


 • Data de publicació

  05/07/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-128


 • Documentació / Informació

  - Còpia acarada del document nacional d'identitat.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen d'acord amb l'ordenança publicada en el BOP número 235 el dia 11 de desembre de 2017, els quals s'han de satisfer mitjançant un ingrés bancari en què s'indique clarament el lloc de treball de la convocatòria. Per la participació en processos de selecció de caràcter temporal (funcionaris interins i laborals temporals)
  L'ingrés ha d'efectuar-se en el compte del qual és titular la Mancomunitat Camp de Túria en: Caixa Popular ES09 3159 0062 0022 3998 2727.
  - Original o còpia compulsada del certificat justificatiu del grau de minusvalidesa igual o superior al 33 % expedit per l'òrgan competent, si escau.
  - Documents acreditatius de la titulació exigida en la convocatòria, així com dels mèrits i les circumstàncies al·legats que s'hagen de valorar.
  - Certificat de delictes penals.
  - Fotocòpia del permís de conduir B1.
  - Currículum.
  - L'experiència professional ha d'acreditar-se amb els documents convenients, ineludiblement, mitjançant certificació acreditada de vida laboral emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social i amb contractes de treball.
  En el cas de les persones que han treballat com a autònoms/ònomes, han d'acreditar l'experiència amb l'epígraf de l'IAE i la vida laboral.
  - Els aspirants han d'omplir l'ANNEX en el qual han de fer constar tota la documentació que vagen a presentar. • Lloc de presentació

  Registre general de la Mancomunitat Camp de Túria, o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015. Si les instàncies es presenten en altres organismes públics per mitjà de la finestreta única, serà un requisit necessari que la persona sol·licitant envie un correu electrònic a secretaria@mancomunitatcampdeturia.es en què comunique la presentació de la instància dirigida a la Mancomunitat Camp de Túria.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  21,00€  Caixa Popular ES09 3159 0062 0022 3998 2727.