Etapa ocupació publica

Peons Brigada Municipal

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=106660


 • Termini

  Tancat.

  10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de 15/07/2019
  Si s'opta per aquesta segona modalitat per presentar els sol·licituds s'ha de comunicar per via telefònica a l'Ajuntament de Morella.tel. 964160034.


 • Data de publicació

  15/07/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-88


 • Documentació / Informació

  a) Declaració responsable de l'aspirant, indicativa del compliment dels requisits exigits legalment. Es presentarà conforme al model Annex II
  b) Fotocòpia del NIF o equivalent i si escau, passaport.
  A més, els aspirants presentaran juntament amb la sol·licitud de participació, la documentació que s'assenyala a continuació tot i que aquesta documentació en cap cas serà requisit imprescindible per a l'admissió de l'aspirant al procés selectiu:
  a) Currículum Vitae de l'aspirant.
  b) Documentació acreditativa dels mèrits. • Lloc de presentació

  Registre general de l'Ajuntament (C/ Segura Barreda, núm. 28, Morella) o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.