Etapa ocupació publica

Cos de gestió processal i administrativa de l'Administració de justícia. (Ordre JUS/764/2019, de 10 de juliol)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/15/pdfs/BOE-A-2019-10410.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre en el BOE de 15/07/2019.


 • Data de publicació

  15/07/2019


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-168


 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen participar en aquest procés selectiu han d'omplir el model oficial de sol·licitud d'admissió a proves selectives en l'Administració publica (model 790 - codi 007, en la part superior del qual figura «solicitud de admisión a pruebas selectivas de la Administración de Justicia y liquidación de la tasa de derechos de examen»), que estarà disponible en el punt d'accés general (www.administracion.gob.es), en castellà i en les altres llengües oficials de les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes que oferisquen places podran crear un enllaç des de les respectives pàgines web que tenen a aquest formulari. • Lloc de presentació

  La presentació i el pagament de la corresponent taxa s'ha de fer per via electrònica seguint les instruccions que s'indiquen en cada convocatòria, per a la qual cosa és necessari, com a requisit previ per a la inscripció, tindre un certificat digital vàlid de persona física.
  La presentació per aquesta via permetrà:
  - La inscripció en línia del model oficial.
  - Annexar documents a la sol·licitud.
  - El pagament electrònic de les taxes.
  - El registre electrònic de la sol·licitud.
  La constància del correcte pagament electrònic de les taxes estarà avalada pel número de referència complet (NRC) emés per l'AEAT que figurarà en el justificant de registre.
  Excepcionalment, es podrà fer la presentació en suport paper quan resulte impossible la inscripció electrònica per raons tècniques i s'acredite documentalment aquesta impossibilitat. En aquest cas, la sol·licitud s'ha de presentar en el registre que indique la convocatòria, el Registre General del Ministeri de Justícia, carrer Bolsa, número 8, 28071 Madrid, o en els registres de les delegacions o subdelegacions del Govern de l'Administració general de l'Estat, o qualsevol dels òrgans previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  22,87€

 • Exempció / Reducció taxes


  Estan exemptes del pagament de la taxa:
  a) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent, que han d'acompanyar la sol·licitud del certificat acreditatiu d'aquesta condició. No serà necessari presentar aquest certificat quan la condició de discapacitat haja sigut reconeguda en alguna de les comunitats autònomes que figuren en el punt d'accés general. En aquest cas, i sempre que el sol·licitant no s'hi opose, l'òrgan gestor podrà verificar aquesta condició mitjançant l'accés a la plataforma d'intermediació de dades de les administracions públiques oferit a través del servei d'inscripció en proves selectives.
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria. Són requisits per a obtindre l'exempció que, en el termini de què es tracte, no hagen rebutjat cap oferta de treball adequada ni s'hagen negat a participar, excepte per una causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, i no tinguen, tampoc, rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, s'ha de sol·licitar en l'oficina dels serveis públics d'ocupació. La justificació de rendes s'ha d'acreditar mitjançant la declaració de l'IRPF de l'últim exercici. La condició de demandant d'ocupació i l'acreditació de les rendes podrà verificar-la, sempre que el sol·licitant no s'hi opose, l'òrgan gestor mitjançant l'accés a la plataforma d'intermediació de dades de les administracions públiques oferit a través del servei d'inscripció en proves selectives.
  c) Les famílies nombroses, en els termes de l'article 12.1.c de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de la família nombrosa, tindran dret a una exempció del cent per cent de la taxa els membres de famílies de la categoria especial i a una reducció del cinquanta per cent els que siguen de la categoria general. La condició de família nombrosa s'ha d'acreditar mitjançant el corresponent títol actualitzat. L'aportació del títol de família nombrosa no serà necessària quan s'haja obtingut en alguna de les comunitats autònomes que figuren en el punt d'accés general. En aquest cas, sempre que el sol·licitant no s'hi opose, l'òrgan gestor podrà verificar aquesta condició mitjançant l'accés a la plataforma d'intermediació de dades de les administracions públiques.
  d) Les víctimes del terrorisme, entenent per tals les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista i així ho acrediten mitjançant una sentència judicial ferma o en virtut de la resolució administrativa per la qual es reconega aquesta condició, el seu cònjuge o la persona que haja conviscut amb anàloga relació d'afectivitat, el cònjuge del difunt i els fills dels ferits i morts, d'acord amb la disposició final cinquena de la Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol, que afig una nova lletra a l'apartat cinc de l'article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre. La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen o de trobar-se'n exempt determinarà l'exclusió de l'aspirant. En cap cas, la presentació i el pagament de la taxa dels drets d'examen suposarà la substitució del tràmit de presentació, dins del termini i en la forma adequada, de la sol·licitud.

  Correspondran 11,44 € en cas de dret a reducció del 50 %.


 • Informació complementària

  A l'efecte de comunicacions i altres incidències, la seu del tribunal qualificador únic serà: Carrer San Bernardo, núm. 21, 28071 Madrid (telèfons: 902007214 i 918372295), i serà aplicable el que disposa la base 5.3 quant a la unitat de registre per a la presentació de documentació. Els tribunals delegats tenen les seus següents:

  Comunitat Valenciana
  Direcció General de Recursos.
  Ciutat Administrativa 9 d'Octubre.
  Torre 4, 2a planta.
  C/ Democràcia, 77. - 46018 València.
  www.gov.gva.es/va/home
  96 1209248
  96 1209249