Etapa ocupació publica

Lloc d'intervenció agrupat entre Vilafamés i Sant Joan de Moró

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=106693


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP de 16/07/2019.


 • Data de publicació

  16/07/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-89


 • Documentació / Informació

  A la instància cal adjuntar els documents acreditatius dels mèrits al·legats. • Lloc de presentació

  Han de presentar-se per mitjans telemàtics, en la seu electrònica de l'Ajuntament de Vilafamés (https://vilafames.sedelectronica.es)


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.