Etapa ocupació publica

Tècnic d'Administració General

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/07/15_132/2019_007080.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOP de 16/07/2019.


 • Data de publicació

  16/07/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-132


 • Documentació / Informació

  A la sol·licitud de participació s'ha d'adjuntar el justificant de l'ingrés de la taxa que els aspirants han de satisfer mitjançant un ingrés en el número de compte ES63 3058 2616 4727 3200 0027 de l'entitat bancària CAJAMAR Caixa Rural, la titularitat del qual correspon a l'Ajuntament de Busot. • Lloc de presentació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en el procés selectiu han de dirigir-se a l'Alcaldia de la Corporació i han de presentar-se, preferentment, per mitjans telemàtics, en la seu electrònica de l'Ajuntament. Cod. Validació: 5YS96QDHD2ACG3XE7MMXM65SY | Verificació: https://busot.sedelectronica.es/ de Busot https://busot.sedelectronica.es, en el model aprovat a aquest efecte i disponible en aquesta seu electrònica.
  Alternativament, podrà presentar-se en horari de 10 a 14 hores de dilluns a divendres, en el registre general de l'Ajuntament de Busot (plaça de l'Ajuntament, número 1, de Busot) o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que es presente en les oficines de Correus i Telègrafs, ha de fer-se en sobre obert i deixar-hi constància de la data de presentació.
  Els participants que presenten la sol·licitud en altres registres que no siga el de l'Ajuntament de Busot han de remetre una còpia d'aquesta, dins del termini de presentació de sol·licituds, a l'adreça de correu electrònic següent: busot@busot.es. Si no es compleix aquest requisit, no seran admesos en la convocatòria.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  40,00€  Número de compte ES63 3058 2616 4727 3200 0027