Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local, mitjançant procediment de consolidació d'ocupació temporal

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases generals)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/07/19_136/2019_007212.pdf


 • Data de publicació

  19/07/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-7204


 • Documentació / Informació

  En les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu, els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions que s'exigeixen en els requisits i s'han de comprometre a prestar el preceptiu jurament o promesa previst en l'RD 707/1979. A més, s'hi ha d'indicar si concorren per torn lliure o concurs de mèrits per mobilitat, i s'han de dirigir a la Presidència de la Corporació de l'Ajuntament d'Albatera.

  Les instàncies han d'anar acompanyades de:
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen. Els drets d'examen esmentats només es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits per a participar-hi.

  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.

  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.

  - La documentació original i/o compulsada dels mèrits al·legats a valorar en la fase de concurs. No es tindrà en compte mèrit algun que no s'acredite en aqueix moment. • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de Documents de l'Ajuntament, situat al c/ Plaza d'Espanya, núm. 1, o en qualsevol altre registre previst en les normes vigents. També es podran remetre de conformitat amb el que es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions publiques.

  En cas de presentar la sol·licitud en un registre diferent al municipal, cal remetre a l'Ajuntament, el mateix dia de la presentació de la instància, una còpia d'aquesta registrada al número de fax 965 487474 o al correu electrònic ayuntamiento@albatera.org, la qual cosa és un requisit indispensable per a acceptar la sol·licitud.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  40,00€  L'abonament de la taxa s'ha d'efectuar mitjançant una autoliquidació des del mòdul d'autoliquidacions de la web de Suma Gestión Tributaria (www.suma.es). Es pot realitzar l'ingrés des de la mateixa pàgina web o imprimir el document per a ingressar-ho a través d'una entitat col·laboradora.

  L'impagament dels drets d'examen donarà lloc a l'exclusió definitiva de la persona aspirant del procés selectiu i no serà possible l'esmena posterior. En el cas que quede exclòs per qualsevol causa, no tindrà dret a la devolució de l'import satisfet.