Etapa ocupació publica

Policia local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/04/16_74/2019_004038.pdf


 • Data de publicació

  16/04/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-74


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el concurs o en l'oposició, segons el torn pel qual es desitge accedir, s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament.

  En les instàncies, els aspirants han de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits.

  A les instàncies s'ha d'adjuntar, per als dos torns, un resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen.

  TORN DE MOBILITAT:
  Les instàncies també s'han d'acompanyar de la documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen degudament compulsats pel funcionari competent, i que hagen de servir de base per a l'aplicació del barem del concurs, juntament amb el full d'autobaremació. No es valorarà cap mèrit que no es justifique i s'adjunte a la instància. Els aspirants es responsabilitzen expressament de la documentació aportada. • Lloc de presentació

  Registre General o de la manera prevista en l'article 16.1 de la Llei 39/2015. També es podrà realitzar la inscripció a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Callosa d'en Sarrià.
  Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents al de l'Ajuntament de Callosa d'en Sarrià han de remetre una còpia d'aquesta, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent:
  personalcallosa@gmail.com


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  95,00€  S'ha d'ingressar en el següent compte municipal: B. SABADELL: IBAN ES70 0081 1033 2800 0103 3713
  També es podrà realitzar la inscripció a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Callosa d'en Sarrià.

  Els drets d'examen esmentats es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part en aquest, així com a les que renuncien a participar en el procés de selecció abans de la publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.