Etapa ocupació publica

Policia local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Correcció d'errors [bases])

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000002000003079434f399b000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  05/08/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-149


 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia compulsada de la titulació de batxiller o tècnic o equivalent.
  b) Resguard acreditatiu del pagament previ dels drets d'examen, fixats en la quantitat de 24,04 €, segons el que s'estableix en l'ordenança fiscal reguladora,que seran satisfets mitjançant ingrés o transferència bancària en el compte de l'Ajuntament oberta en BANKIA , oficina de Sumacarcer amb el número següent:
  ES87 2038 6072 8764 0000 0984
  En el document d'ingrés o de transferència haurà de fer-se constar: "CONCURS -OPOSICIÓ 2 PLACES AUXILIAR POLICIA LOCAL SUMACÀRCER" i nom de l'aspirant. Elpagament de la taxa es justificarà mitjançant original o fotocòpia compulsada del document que acredite haver ingressat els drets d'examen.
  La falta del pagament dels drets d'examen, o la realització del mateix fora del termini de presentació d'instàncies, determinarà l'exclusió de la persona aspirant.
  Els citats drets d'examen només seran retornats a les persones aspirants que no siguen admeses en el procediment selectiu d'acord amb el que es preveu en l'ordenança fiscal reguladora.
  c) Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  d) A les instàncies també haurà d'acompanyar-se, en sobre tancat, la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen degudament compulsats, i que hagen de servir de base per a l'aplicació del barem del concurs. No es valorarà cap mèrit que no es justifique degudament. No es tindrà en compte mèrit algun que no s'acredite durant el termini de presentació d'instàncies. • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  24,00€  BANKIA , oficina de Sumacarcer amb el número següent:
  ES87 2038 6072 8764 0000 0984