Etapa ocupació publica

Tècnic/a d'administració general

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/08/20_157/2019_008400.pdf


 • Data de publicació

  20/08/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-157


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en el procés de selecció s'han de dirigir a la Presidència de la Corporació.

  Les persones aspirants han de manifestar en la instància que compleixen tots els requisits que s'exigeixen en la base segona, referits a la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies, i han d'indicar, a més, si hi concorren pel torn lliure o pel torn de mobilitat.
  Així mateix, s'hi ha fer constar l'opció que trien pel que fa a realitzar l'examen en valencià o en castellà i s'hi han de comprometre a prestar el jurament o la promesa preceptius previstos en l'RD 707/1979

  El model d'instància es podrà obtindre en la pàgina web: http://www.elche.es/va/recursos-humans/oferta-publica-docupacio/, que haurà d'omplir-se íntegrament, datar-se i signar-se per l'aspirant.
  Abans de presentar la sol·licitud, els aspirants han d'ingressar a l'Ajuntament l'import de la taxa.

  En qualsevol cas, la instància ha d'anar acompanyada, obligatòriament, del justificant del pagament de la taxa o del document que justifique l'exempció d'aquest pagament. • Lloc de presentació

  En el registre general d'aquesta corporació o en qualsevol de les formes que determina l'article 1"6.4 de la Llei 39/201,5 d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  22,72€  El pagament de la taxa per concurrència a proves selectives es podrà realitzar de la manera següent:
  - A través de l'enllaç que es facilita en la instància i que s'ha d'omplir. El pagament es podrà efectuar bé (en línia), mitjançant una targeta bancària directament per l'aspirant, o bé generant l'autoliquidació i imprimint-la amb les dades personals, i fer el pagament en qualsevol oficina bancària col·laboradora d'aquest ajuntament.
  - També es podrà accedir al document de pagament a través de la pàgina www.elche.es/ tràmits, autoliquidacions, pagament en línia. Cal especificar 'Proves selectives' i en el subconcepte, el procés al qual es vol accedir, inserir les dades personals i procedir al pagament en línia o generar l'autoliquidació.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  1. Les persones que es troben en situació de desocupació, com a mínim, durant un termini continuat de temps superior a un any i que no percep ni subsidi ni prestació per desocupació.
  Per a tindre dret a l'exempció de taxes, es requerirà aportar, juntament amb la instància, la certificació expedida per l'organisme competent (SERVEF). Si no poguera aportar-se aquesta certificació en el moment de presentar la instància, s'ha d'ingressar la taxa i es podrà sol·licitar la devolució d'aquesta en els deu dies següents a la finalització del termini d'admissió de sol·licituds, mitjançant una instància a la qual s'ha d'acompanyar la certificació esmentada.
  La no-presentació de la certificació esmentada, sense haver ingressat la taxa, implicarà la denegació de l'exempció a través de l'exclusió de la persona interessada en la llista d'aspirants a què es refereix la base quarta.

  2. Així mateix, estaran exempts del pagament de la taxa totes aquelles persones aspirants amb diversitat funcional que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.