Etapa ocupació publica

Auxiliar administratiu/iva

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Bases generals

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d90000000500000025000020b8434f4480000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  17/09/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-179


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI.
  - Títol d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), o equivalent.
  - Justificant de l'abonament dels drets d'examen.
  - (Si escau) Certificació expedida per l'òrgan competent de la comunitat autònoma o de l'Administració de l'Estat, que acrediten la condició de discapacitat/ada, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte d'aquesta convocatòria. Descripció de les adaptacions necessàries per a la realització de la prova. • Lloc de presentació

  Registre general, o en els llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  30,00€  Transferència al compte bancari del Banc Santander: ES38 0030 3214 5600 0051 8271, indicant com a concepte 'Taxa examen auxiliar administratiu' i el nom i els cognoms de l'aspirant.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.